فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۲۰۰
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۲۵         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۵
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۳۴۷         تعداد سایر اعضا: ۱۳

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۲۰۱ رضا معظمی گودرزی پیوسته
۲۰۲ افسانه بذرافشان پیوسته
۲۰۳ سعید نائیه پیوسته
۲۰۴ سوده زارع پور پیوسته
۲۰۵ حامد عبدالمالکی پیوسته
۲۰۶ محمد مهدی منتظری پیوسته
۲۰۷ صالح اشرفی پیوسته
۲۰۸ سهیلا شجاعی پیوسته
۲۰۹ حسن ربانی پیوسته
۲۱۰ مصطفی زارعی محمودآبادی پیوسته
۲۱۱ هادی لوک زاده پیوسته
۲۱۲ سیمین مرادی مریم نگاری پیوسته
۲۱۳ مصطفی زارعی پیوسته
۲۱۴ محمدعلی محمدی پیوسته
۲۱۵ شراره بهزادی پیوسته
۲۱۶ امیرنظام امیری پیوسته
۲۱۷ زهرا محمدزاده پیوسته
۲۱۸ فاطمه جعفری پیوسته
۲۱۹ کاظم رضازاده ساراب پیوسته
۲۲۰ فاطمه بازوبند پیوسته
۲۲۱ جمیله سیدیزدی پیوسته
۲۲۲ مهدی خوشحالی پیوسته
۲۲۳ ساره فروتن پیوسته
۲۲۴ علی اکبر مهمان دوست خواجه داد پیوسته
۲۲۵ توکل توحیدی پیوسته
۲۲۶ مجتبی نصیری زرندی پیوسته
۲۲۷ صالحه بهشتی پور پیوسته
۲۲۸ یاسر رجبی پیوسته
۲۲۹ فهیمه فرید شایگان پیوسته
۲۳۰ پانته آ داودی فر پیوسته
۲۳۱ یاشار عزیزیان کلاندرق پیوسته
۲۳۲ الهه نحوی فرد پیوسته
۲۳۳ فاطمه تاجیک پیوسته
۲۳۴ یاسمن یاسائی مهرجردی پیوسته
۲۳۵ ژاله سجودی پیوسته
۲۳۶ مهدی عصری پیوسته
۲۳۷ شیرین عطائی طالبی پیوسته
۲۳۸ آسیه یوسف نژاد پیوسته
۲۳۹ سهیل شریفی پیوسته
۲۴۰ حسن پهلوانی پیوسته
۲۴۱ بهاره داودی رهقی پیوسته
۲۴۲ علیرضا زیرک پیوسته
۲۴۳ نجمه عسکری پیوسته
۲۴۴ هانیه منصوری فرد پیوسته
۲۴۵ مسعود علی محمدی پیوسته
۲۴۶ سید فرشاد فقیهی پیوسته
۲۴۷ سیده زهره دودمانی پیوسته
۲۴۸ رضا صفری سیچانی پیوسته
۲۴۹ مینا اعوانی پیوسته
۲۵۰ مریم مستاجران پیوسته

صفحه قبلی ... ۲  ۳  ۴   ۵   ۶  ۷  ۸  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۴ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com