فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۳۹۵
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۷۹         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۸
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۴۸۴         تعداد سایر اعضا: ۱۴

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۲۵۱ مرتضی نطاق نجفی پیوسته
۲۵۲ ملیحه سادات کاظمی آربا پیوسته
۲۵۳ نادیا محمودی خطیر پیوسته
۲۵۴ یاسر عبدی پیوسته
۲۵۵ مرجان رجبی پیوسته
۲۵۶ طیبه عباسی پیوسته
۲۵۷ الهام موسوی پیوسته
۲۵۸ فاطمه مشایخی پیوسته
۲۵۹ مریم کعبی پیوسته
۲۶۰ قاسم حسینی پیوسته
۲۶۱ مهدی ملایی پیوسته
۲۶۲ بهاره داودی رهقی پیوسته
۲۶۳ علیرضا حق بیما پیوسته
۲۶۴ رضا نادری پیوسته
۲۶۵ وحید محمدی پیوسته
۲۶۶ جمیله سیدیزدی پیوسته
۲۶۷ سهیل خوشبین فر پیوسته
۲۶۸ محمدرضا باسعادت پیوسته
۲۶۹ محمد آریاپور پیوسته
۲۷۰ مجتبی تاجیک پیوسته
۲۷۱ سکینه حسین زاده پیوسته
۲۷۲ فاطمه دباغ کاشانی پیوسته
۲۷۳ راضیه اکبری پیوسته
۲۷۴ نرگس نیکوفرد پیوسته
۲۷۵ فیروزه کریمی مقدم پیوسته
۲۷۶ رحیم لطفی اوریمی پیوسته
۲۷۷ محمدباقر رحمانی پیوسته
۲۷۸ مجتبی مکاری بهبهان پیوسته
۲۷۹ فریبرز جهانشاه پیوسته
۲۸۰ رسول مهرنژاد پیوسته
۲۸۱ حمید سلوداری پیوسته
۲۸۲ احسان صابریان پیوسته
۲۸۳ سعید پاک طینت مهدی آبادی پیوسته
۲۸۴ فاطمه تیزرو اسپلی پیوسته
۲۸۵ لیدا نیک زاد پیوسته
۲۸۶ زهرا بامشاد پیوسته
۲۸۷ سید علی علوی پیوسته
۲۸۸ مریم خادمی دهکردی پیوسته
۲۸۹ سمیه هارونی آرانی پیوسته
۲۹۰ اعظم کاردان پیوسته
۲۹۱ فاطمه میرمجربیان پیوسته
۲۹۲ عادله گرانمایه راد پیوسته
۲۹۳ رضیه سادات احمدنزاد پیوسته
۲۹۴ شهریار شهبازی پیوسته
۲۹۵ امین جهازی پیوسته
۲۹۶ محمد حسین احسانی پیوسته
۲۹۷ زهرا عباسی آزاد پیوسته
۲۹۸ فهیمه ابری نائی پیوسته
۲۹۹ سیده زهرا شورشینی پیوسته
۳۰۰ رامین نیک روز پیوسته

صفحه قبلی ... ۳  ۴  ۵   ۶   ۷  ۸  ۹  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۸ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com