فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۲۵۰
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۴۹         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۷
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۳۷۰         تعداد سایر اعضا: ۱۴

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۲۵۱ فرناز محمدی پیوسته
۲۵۲ سحر اسفندیاری زنگ ملک پیوسته
۲۵۳ معصومه بیات پیوسته
۲۵۴ نرگس گودرزی پیوسته
۲۵۵ جعفر خداقلی زاده پیوسته
۲۵۶ رضا خرداد پیوسته
۲۵۷ رحیم نانی پیوسته
۲۵۸ داود درانیان پیوسته
۲۵۹ مهری رحیمی پیوسته
۲۶۰ حسین خسروی پیوسته
۲۶۱ فرزانه تفرشی پیوسته
۲۶۲ محمد رضا ستاره پیوسته
۲۶۳ فروغ ناصری پیوسته
۲۶۴ شهاب ذوالریاستین پیوسته
۲۶۵ امیرحسین فتح اللهی پیوسته
۲۶۶ جمال داودی پیوسته
۲۶۷ محمد منیری‌خیابانی پیوسته
۲۶۸ ایرج نیک سرشت پیوسته
۲۶۹ هما بیات پیوسته
۲۷۰ خدیجه جهانبانی پیوسته
۲۷۱ فرهاد زمانی پیوسته
۲۷۲ هدایت پورآسیاب پیوسته
۲۷۳ ابراهیم مددی پیوسته
۲۷۴ محسن نوبهار پیوسته
۲۷۵ مریم حسینی پیوسته
۲۷۶ مجتبی گلشنی قریه علی پیوسته
۲۷۷ مهدی ملکی پیوسته
۲۷۸ عبدالرضا خرمی فر پیوسته
۲۷۹ فاضل جهانگیری پیوسته
۲۸۰ لیدا اکبری پیوسته
۲۸۱ رامین گلستانیان پیوسته
۲۸۲ علیرضا مختاری امیرمجدی پیوسته
۲۸۳ علی کریمی پیوسته
۲۸۴ نیما خسروی پیوسته
۲۸۵ پژمان خورشید پیوسته
۲۸۶ علیرضا درودی پیوسته
۲۸۷ سعیده شعاری نژاد پیوسته
۲۸۸ غزال غفاری پیوسته
۲۸۹ سیدعلی اصغر علوی پیوسته
۲۹۰ محسن نژاداصغربیشه پیوسته
۲۹۱ امیر زلتی پیوسته
۲۹۲ صدیقه رضاپور پیوسته
۲۹۳ لیلا افتخاری پیوسته
۲۹۴ حسین بیگ پور پیوسته
۲۹۵ سمانه علامه پیوسته
۲۹۶ علیرضا صفارزاده پیوسته
۲۹۷ احمد رمضانی مقدم آرانی پیوسته
۲۹۸ زهرا سلیمانی پیوسته
۲۹۹ محبوبه السادات حسینی پیوسته
۳۰۰ ابوالقاسم عوض پور پیوسته

صفحه قبلی ... ۳  ۴  ۵   ۶   ۷  ۸  ۹  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۵ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com