فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۲۰۰
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۲۵         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۵
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۳۴۷         تعداد سایر اعضا: ۱۳

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۳۰۱ ناصر زارع دهنوی پیوسته
۳۰۲ حسن اله داغی پیوسته
۳۰۳ احسان طالبیان پیوسته
۳۰۴ روح اله رضوی نژاد پیوسته
۳۰۵ علی حسین محمد ظاهری پیوسته
۳۰۶ نادر سلحشور پیوسته
۳۰۷ ابراهیم غلامی حاتم پیوسته
۳۰۸ مسعود پیشدست پیوسته
۳۰۹ عادله گرانمایه راد پیوسته
۳۱۰ رضیه سادات احمدنزاد پیوسته
۳۱۱ شهریار شهبازی پیوسته
۳۱۲ امین جهازی پیوسته
۳۱۳ محمد حسین احسانی پیوسته
۳۱۴ اعظم کاردان پیوسته
۳۱۵ سمانه بایسته پیوسته
۳۱۶ فهیمه ابری نائی پیوسته
۳۱۷ فاطمه آزادنیا پیوسته
۳۱۸ محمود زیبنده گرجی پیوسته
۳۱۹ محمد رضا محمدی مظفر پیوسته
۳۲۰ نسرین صالحی پیوسته
۳۲۱ شهریار ابوالحسینی پیوسته
۳۲۲ علی عرب پیوسته
۳۲۳ زهرا عباسی آزاد پیوسته
۳۲۴ فاطمه میرمجربیان پیوسته
۳۲۵ مجتبی گودرزی پیوسته
۳۲۶ سیده زهرا شورشینی پیوسته
۳۲۷ حمیده حامدیان پیوسته
۳۲۸ ذیهاب صحبت زاده پیوسته
۳۲۹ زهرا مولایی پیوسته
۳۳۰ حسین چاه شوری پیوسته
۳۳۱ احسان صابریان پیوسته
۳۳۲ حسین حمزه پور پیوسته
۳۳۳ لیلا اکبرزاده قلی دیزجی پیوسته
۳۳۴ سمیه هارونی آرانی پیوسته
۳۳۵ فاطمه تیزرو اسپلی پیوسته
۳۳۶ لیدا نیک زاد پیوسته
۳۳۷ زهرا بامشاد پیوسته
۳۳۸ سید علی علوی پیوسته
۳۳۹ مریم خادمی دهکردی پیوسته
۳۴۰ بهروز خسروپور پیوسته
۳۴۱ بهزاد خواجوی پیوسته
۳۴۲ روح اله غلامی پیوسته
۳۴۳ مجتبی نجفی زاده پیوسته
۳۴۴ سعید عابدین پور پیوسته
۳۴۵ علی طایفه رضاخانی پیوسته
۳۴۶ اکبر اشرف آبادی پیوسته
۳۴۷ معصومه نصرتی پیوسته
۳۴۸ بابک حقیقی پیوسته
۳۴۹ سمیه فرجی نافچی پیوسته
۳۵۰ عادل اسوار پیوسته

صفحه قبلی ... ۴  ۵  ۶   ۷   ۸  ۹  ۱۰  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۴ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com