فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۳۹۵
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۷۹         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۸
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۴۸۴         تعداد سایر اعضا: ۱۴

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۳۰۱ بهناز شمیزی پیوسته
۳۰۲ مسعود رضوانی جلال پیوسته
۳۰۳ لاله معمارزاده اصفهانی پیوسته
۳۰۴ پریسا اسمعیلی پیوسته
۳۰۵ مسعود پیشدست پیوسته
۳۰۶ هادی کسانی پیوسته
۳۰۷ علی حسین محمد ظاهری پیوسته
۳۰۸ فاطمه آزادنیا پیوسته
۳۰۹ حمیده حامدیان پیوسته
۳۱۰ ذیهاب صحبت زاده پیوسته
۳۱۱ زهرا مولایی پیوسته
۳۱۲ حسین چاه شوری پیوسته
۳۱۳ بهروز خسروپور پیوسته
۳۱۴ حسین حمزه پور پیوسته
۳۱۵ لیلا اکبرزاده قلی دیزجی پیوسته
۳۱۶ زهرا شمالی پیوسته
۳۱۷ پیمان رضاییان پیوسته
۳۱۸ عبداله رفاعی پیوسته
۳۱۹ زهرا عبادی پیوسته
۳۲۰ طاهره محمودی پیوسته
۳۲۱ سید محمد متولی پیوسته
۳۲۲ صدیقه کاشیان پیوسته
۳۲۳ سمانه بایسته پیوسته
۳۲۴ راحله پیله ور شهری پیوسته
۳۲۵ محمد قناعتیان پیوسته
۳۲۶ مهلا کریم پیرحیاتی پیوسته
۳۲۷ یاور تقی پورآذر پیوسته
۳۲۸ فاطمه طریقی تابش پیوسته
۳۲۹ داریوش رضائی پیوسته
۳۳۰ فرهاد ذوالفقارپور پیوسته
۳۳۱ مریم روشن پیوسته
۳۳۲ لعیا دژم پیوسته
۳۳۳ محمد مهدوی پیوسته
۳۳۴ محمد کوهی پیوسته
۳۳۵ محمود زیبنده گرجی پیوسته
۳۳۶ محمد رضا محمدی مظفر پیوسته
۳۳۷ نسرین صالحی پیوسته
۳۳۸ شهریار ابوالحسینی پیوسته
۳۳۹ علی عرب پیوسته
۳۴۰ فرهاد ستاری پیوسته
۳۴۱ رضا فتحی پیوسته
۳۴۲ زینب علیزاده پیوسته
۳۴۳ حسین پناهی طالمی پیوسته
۳۴۴ ابراهیم صادقی پیوسته
۳۴۵ ابراهیم حیدری پیوسته
۳۴۶ کریم میلانچیان پیوسته
۳۴۷ نادر مهدی زاده پیوسته
۳۴۸ کوروش آقایار قره باغ پیوسته
۳۴۹ ابراهیم غلامی حاتم پیوسته
۳۵۰ رامین یوسفی پیوسته

صفحه قبلی ... ۴  ۵  ۶   ۷   ۸  ۹  ۱۰  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۸ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com