فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۲۵۰
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۴۹         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۷
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۳۷۰         تعداد سایر اعضا: ۱۴

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۲۰۱ ناهید ملکی جیرسرایی پیوسته
۲۰۲ اکبر جعفری دولاما پیوسته
۲۰۳ رحیم نادرعلی پیوسته
۲۰۴ منصوره باقری‌دربندی پیوسته
۲۰۵ پروانه نظرزاده پیوسته
۲۰۶ اکبر نصری پیوسته
۲۰۷ محمودرضا روحانی پیوسته
۲۰۸ سیمین مهدی زاده پیوسته
۲۰۹ نسرین خدابخش شهرستانی پیوسته
۲۱۰ رحمان نوروزی پیوسته
۲۱۱ زهرا حسنی پیوسته
۲۱۲ بهرام روغنی پیوسته
۲۱۳ نصرتعلی وهابزاده پیوسته
۲۱۴ احمد شیخی پیوسته
۲۱۵ محبوبه بلالی پیوسته
۲۱۶ مریم روشن پیوسته
۲۱۷ صفدر حبیبی پیوسته
۲۱۸ کیهاندخت کریمی شهری پیوسته
۲۱۹ بهنام حق دوست پیوسته
۲۲۰ محمداسماعیل فضیلت‌معدلی پیوسته
۲۲۱ حسین بقایی پیوسته
۲۲۲ زهره امیدی پیوسته
۲۲۳ حسین اکبریان شورکایی پیوسته
۲۲۴ مهسا مالکی فارسانی پیوسته
۲۲۵ مصطفی همتی پیوسته
۲۲۶ عبدالمجید ایزدپناه پیوسته
۲۲۷ معصومه پنهانی پیوسته
۲۲۸ رحمت الله سرتیپ زاده پیوسته
۲۲۹ گیتی ـ رقیه معصومی پیوسته
۲۳۰ حمیدرضا محمدی خشوئی پیوسته
۲۳۱ حسن سیدفرجی پیوسته
۲۳۲ حمید عسگریان پیوسته
۲۳۳ وحید میرزایی محمودآبادی پیوسته
۲۳۴ شیما کاشانی پیوسته
۲۳۵ احمد اسدی پیوسته
۲۳۶ نعیمه همتی پیوسته
۲۳۷ حمیده شاهی پیرجل پیوسته
۲۳۸ ندا داداشی قره بلاغ پیوسته
۲۳۹ ناصر محمدی پور پیوسته
۲۴۰ بنت الهدی امانت پیوسته
۲۴۱ مریم ریاحی پیوسته
۲۴۲ علی داودی پیوسته
۲۴۳ سید امین خرم حسینی پیوسته
۲۴۴ محمود جعفری پیوسته
۲۴۵ مانیا ملکی پیوسته
۲۴۶ سمیه بلباسی پیوسته
۲۴۷ عبدالسلام سپاهی ملا پیوسته
۲۴۸ راضیه طالبی پیوسته
۲۴۹ اکرم امینی پیوسته
۲۵۰ محمدحسین حکمت شعار پیوسته

صفحه قبلی ... ۲  ۳  ۴   ۵   ۶  ۷  ۸  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۵ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com