فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۸۳۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۵۰         تعداد اعضای وابسته: ۱۲۹۸
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۰۷۵         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۲۰۱ بهرنگ مستقل پیوسته
۲۰۲ ملیحه موسوی پیوسته
۲۰۳ زهرا فدایی پیوسته
۲۰۴ محبوبه شهرباف مطلق پیوسته
۲۰۵ زهرا بخشی پیوسته
۲۰۶ محمود جعفری پیوسته
۲۰۷ نسترن منصور پیوسته
۲۰۸ حمید عسگریان پیوسته
۲۰۹ رضا مجیدی نیا پیوسته
۲۱۰ معصومه شاهسواری پیوسته
۲۱۱ گیتی ـ رقیه معصومی پیوسته
۲۱۲ فاطمه بدیعیان باغ سیاهی پیوسته
۲۱۳ میترا قائمی پیوسته
۲۱۴ مریم زونیا پیوسته
۲۱۵ محمدرضا عربی پیوسته
۲۱۶ سیده زهره آقامیری پیوسته
۲۱۷ مهدی دهقانی پیوسته
۲۱۸ خدیجه اکبری پیوسته
۲۱۹ حمیدرضا قمی مرزدشتی پیوسته
۲۲۰ نسرین نواب صفا پیوسته
۲۲۱ محمود مهدیان پیوسته
۲۲۲ مجید آرام پیوسته
۲۲۳ مریم فخفوری پیوسته
۲۲۴ حمید پاشایی عدل پیوسته
۲۲۵ اکرم السادات سفیدگر پیوسته
۲۲۶ زینب انصاری پیوسته
۲۲۷ رضا شکوهی قهفرخی پیوسته
۲۲۸ بهاره آذروند پیوسته
۲۲۹ عرفان کدیور پیوسته
۲۳۰ زرار احمدی پیوسته
۲۳۱ مسعود جزایری پیوسته
۲۳۲ اعظم ثنائی نامقی پیوسته
۲۳۳ سعیده طایفه هاشمی پیوسته
۲۳۴ سجاد اسکندری پیوسته
۲۳۵ محبوبه نصرتی پیوسته
۲۳۶ سیدعلی اصغر علوی پیوسته
۲۳۷ پوریا آیریا پیوسته
۲۳۸ رضا فارغ بال پیوسته
۲۳۹ علیرضا مختاری امیرمجدی پیوسته
۲۴۰ حسین اصغر رهنمای علی آباد پیوسته
۲۴۱ رضا پورایمانی پیوسته
۲۴۲ مهرداد مرادی پیوسته
۲۴۳ عزیزاله شفیع خانی پیوسته
۲۴۴ احمد شیرزاد پیوسته
۲۴۵ مریم صیدی سرجوبی پیوسته
۲۴۶ مرتضی رئیسی پیوسته
۲۴۷ ابراهیم دریایی پیوسته
۲۴۸ محمد علیمرادی پیوسته
۲۴۹ محسن نژاداصغربیشه پیوسته
۲۵۰ محمود برهانی زرندی پیوسته

صفحه قبلی ... ۲  ۳  ۴   ۵   ۶  ۷  ۸  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۷ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com