فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۷۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۸۱         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۹
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۷۳         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۳۰۱ غلامحسین بقال‌شوشتری پیوسته
۳۰۲ الهه اویسی پیوسته
۳۰۳ محمد حقیقی پیوسته
۳۰۴ سمیه دیرکوند پیوسته
۳۰۵ علی صادقی پیوسته
۳۰۶ سیدحسین امیدیانی پیوسته
۳۰۷ مازیار نکویی پیوسته
۳۰۸ مهدی تبریزی پیوسته
۳۰۹ حسن نورکجوری پیوسته
۳۱۰ احمد درودی پیوسته
۳۱۱ فاطمه هنرور پیوسته
۳۱۲ محمود اصغری پیوسته
۳۱۳ محمد امیرحمزه تفرشی پیوسته
۳۱۴ فاطمه دینی پیوسته
۳۱۵ امیرحسین فرهبد پیوسته
۳۱۶ محمد شرافتی پیوسته
۳۱۷ ابراهیم حسنی پیوسته
۳۱۸ علی طاهرخانی پیوسته
۳۱۹ سیداسماعیل بنایی پیوسته
۳۲۰ نرجس ایلچی نژاد پیوسته
۳۲۱ رضا اختیاروکالتی پیوسته
۳۲۲ رسول رکنی زاده پیوسته
۳۲۳ فاطمه بهزادی پیوسته
۳۲۴ اسما عرفانی فر پیوسته
۳۲۵ پروانه قجری پیوسته
۳۲۶ سعیده فیروزی پیوسته
۳۲۷ عادل رضایی اقدم پیوسته
۳۲۸ سیده فائزه میرهاشمی پیوسته
۳۲۹ معصومه شویکلو پیوسته
۳۳۰ توفیق اوسطی پیوسته
۳۳۱ وحیده کاظم لو پیوسته
۳۳۲ ابوالفضل رمضانپور پیوسته
۳۳۳ مریم کلانتر پیوسته
۳۳۴ مسعود اکملی پیوسته
۳۳۵ بیژن غفاری پیوسته
۳۳۶ غلامعباس طهماسبی بیرگانی پیوسته
۳۳۷ کبرا قنواتی پیوسته
۳۳۸ مرتضی ایزدی فرد پیوسته
۳۳۹ علی نبی‌پورچامکی پیوسته
۳۴۰ محمدرضا صفری پیوسته
۳۴۱ مجتبی (فرزین) آقامیر پیوسته
۳۴۲ جهانفر ابویی پیوسته
۳۴۳ حمید شهیدی پیوسته
۳۴۴ منوچهر علی محمدی پیوسته
۳۴۵ منا احکان پیوسته
۳۴۶ سلیمان رسولی پیوسته
۳۴۷ علی ناصح پیوسته
۳۴۸ علی واحدی پیوسته
۳۴۹ عثمان خال لی پور غراوی پیوسته
۳۵۰ زهرا فرهمندیان پیوسته

صفحه قبلی ... ۴  ۵  ۶   ۷   ۸  ۹  ۱۰  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۰ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com