فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۳۱۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۶۷         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۷
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۴۱۶         تعداد سایر اعضا: ۱۴

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱
۲
۳
۴ امیر آقاجانی پیوسته
۵ اعظم حضرتی پیوسته
۶ محمدعلی فصیحی آقبلاغ پیوسته
۷ معصومه یارمحمدی سطری پیوسته
۸ محمدحسین مهدیه پیوسته
۹ راضیه تقی ابادی پیوسته
۱۰ امیر کریمی پیوسته
۱۱ محمد جابری پیوسته
۱۲ محمد رستمی پیوسته
۱۳ حمیدرضا مشفق پیوسته
۱۴ رقیه تقوی پیوسته
۱۵ صبا موسیوند پیوسته
۱۶ نسیم مالکی پیوسته
۱۷ شهرام کاظمی پیوسته
۱۸ میترا قائمی پیوسته
۱۹ محمدرضا عربی پیوسته
۲۰ سیده زهره آقامیری پیوسته
۲۱ خدیجه اکبری پیوسته
۲۲ نسرین نواب صفا پیوسته
۲۳ محمود مهدیان پیوسته
۲۴ محبوبه نصرتی پیوسته
۲۵ مریم فخفوری پیوسته
۲۶ فاطمه بدیعیان باغ سیاهی پیوسته
۲۷ اکرم السادات سفیدگر پیوسته
۲۸ سعید انصاری فرد پیوسته
۲۹ سعیده صادقیان پیوسته
۳۰ بنین شاکری جویباری پیوسته
۳۱ رقیه اسدی آقبلاغی پیوسته
۳۲ لیلا حسن شاعلی پیوسته
۳۳ فرهاد یزدان ستاد پیوسته
۳۴ آزاده سادات نعیمی پیوسته
۳۵ زهرا عالمی پور پیوسته
۳۶ روح الله عبدالوهاب پیوسته
۳۷ آزاده حقیقت زاده پیوسته
۳۸ فاطمه مقدسی بروجنی پیوسته
۳۹ مریم نعمتی پیوسته
۴۰ پروین صادقی یامچی پیوسته
۴۱ پیوند طاهرپرور پیوسته
۴۲ محمد زیرک پیوسته
۴۳ ابراهیم محمدی رازی پیوسته
۴۴ مینا برادران پیوسته
۴۵ فرشاد فرشید پیوسته
۴۶ لادن بدری پیوسته
۴۷ مریم آقازاده پیوسته
۴۸ عبدالله اسلامی مجد پیوسته
۴۹ محمود صابونی پیوسته
۵۰ فرهاد دارابی پیوسته

  ۱   ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۷ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com