فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۴۹۸
تعداد اعضای پیوسته: ۲۳۲۶         تعداد اعضای وابسته: ۱۲۹۵
تعداد اعضای دانشجویی: ۷۸۷۲         تعداد سایر اعضا: ۵

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ کریم قربانی پیوسته
۲ ایراندخت پارسابد پیوسته
۳ شهرام سیدمحمدی پیوسته
۴ محمدرضا خانلری پیوسته
۵ منوچهر علی محمدی پیوسته
۶ منا احکان پیوسته
۷ علی ناصح پیوسته
۸ سیداحمد کتابی پیوسته
۹ علی واحدی پیوسته
۱۰ حسن رئیسیان پیوسته
۱۱ ابراهیم عطاران کاخکی پیوسته
۱۲ افسانه نباتی پیوسته
۱۳ زهرا فرهمندیان پیوسته
۱۴ ابوالفضل مرادی خانقاهی پیوسته
۱۵ افشین حیدری پیوسته
۱۶ زهرا قلعه نوی پیوسته
۱۷ مسعود جزایری پیوسته
۱۸ مجید آرام پیوسته
۱۹ رضا شکوری پیوسته
۲۰ سعید رحیمی‌موقر پیوسته
۲۱ حمید شهیدی پیوسته
۲۲ رامین گلستانیان پیوسته
۲۳ محمدمهدی محمدی پیوسته
۲۴ مهناز جعفری پورقزوینی پیوسته
۲۵ عثمان خال لی پور غراوی پیوسته
۲۶ عبدلرحیم پرتوی پیوسته
۲۷ سیامک صفائی پیوسته
۲۸ محمد احسان راوری پیوسته
۲۹ سید محمد جواد رئیس السادات پیوسته
۳۰ سید حامد پوررحمتی پیوسته
۳۱ زینب کیامهر پیوسته
۳۲ جواد بهدانی پیوسته
۳۳ محمدکاظم توسلی پیوسته
۳۴ محمدناصر مؤذن‌احمدی پیوسته
۳۵ زینب هاشمی پیوسته
۳۶ داود مهدویان یکتا پیوسته
۳۷ محمدعلی رئیس زاده پیوسته
۳۸ سمیه بهرامی پیوسته
۳۹ مصطفی همتی پیوسته
۴۰ کاوس عباسی پیوسته
۴۱ محبوبه السادات حسینی پیوسته
۴۲ آسیه خادمی پیوسته
۴۳ مژگان قزلی پیوسته
۴۴ فرهاد جعفرپور همدانی پیوسته
۴۵ احسان زاهدی پیوسته
۴۶ فاطمه ربانی نیا پیوسته
۴۷ سمیه آسکانی پیوسته
۴۸ سبحان کاظم پور پیوسته
۴۹ سید داود ساداتیان سعدآباد پیوسته
۵۰ مجید هاشمی پیوسته

  ۱   ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۰ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com