فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۶۷
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۷۵         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۹
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۷۲         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ امیرحسین فتح اللهی پیوسته
۲ محمود صابونی پیوسته
۳ امین تقوی همت آبادی پیوسته
۴ لادن علیلو پیوسته
۵ محمد ذبیحین پور پیوسته
۶ ندا ابراهیمیان پیوسته
۷ لیلا دسترنج پیوسته
۸ سیدابوالحسن نوراشرف الدین پیوسته
۹ سیدبیژن جیا پیوسته
۱۰ نرگس موسوی پیوسته
۱۱ معصومه فداکار برسری پیوسته
۱۲ پریسا بخشی وند پیوسته
۱۳ شهاب ذوالریاستین پیوسته
۱۴ الهام بهروزی کیا پیوسته
۱۵ اختای جهانبخش پیوسته
۱۶ سروش حاصلی پیوسته
۱۷ حمیدرضا بهاری پورفرکوش پیوسته
۱۸ محمد علیمرادی پیوسته
۱۹ فاطمه رفیقی پیوسته
۲۰ محمدرضا رحیمی تبار پیوسته
۲۱ محمدوحید تکوک پیوسته
۲۲ بیژن یاسایی پیوسته
۲۳ علی مسچیان پیوسته
۲۴ ابراهیم دریایی پیوسته
۲۵ عبدالعلی رحمانی پیوسته
۲۶ فروغ ناصری پیوسته
۲۷ فرناز محمدی پیوسته
۲۸ مریم فخفوری پیوسته
۲۹ فاطمه بدیعیان باغ سیاهی پیوسته
۳۰ اکرم السادات سفیدگر پیوسته
۳۱ زینب انصاری پیوسته
۳۲ رضا شکوهی قهفرخی پیوسته
۳۳ سیدعلی اصغر علوی پیوسته
۳۴ بهاره آذروند پیوسته
۳۵ عرفان کدیور پیوسته
۳۶ زرار احمدی پیوسته
۳۷ محسن نژاداصغربیشه پیوسته
۳۸ مهدیه کلایی پیوسته
۳۹ بهرنگ مستقل پیوسته
۴۰ نیما نیاراد پیوسته
۴۱ مانیا ملکی پیوسته
۴۲ هادی هدایتی خلیل آباد پیوسته
۴۳ پروین شفیعی نیا پیوسته
۴۴ فرزانه تفرشی پیوسته
۴۵ ملیحه موسوی پیوسته
۴۶ زهرا فدایی پیوسته
۴۷ محبوبه شهرباف مطلق پیوسته
۴۸ زهرا بخشی پیوسته
۴۹ رضا مجیدی نیا پیوسته
۵۰ مرتضی رئیسی پیوسته

  ۱   ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۰ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com